معنی کلمه سرطان تخمدان به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به سرطان رحم به انگلیسی in اکتبر 25, 2019

معنی کلمه سرطان تخمدان به انگلیسی می شود Ovarian cancer

Leave a Reply